دربارهٔ InterAktiv
مشاوره به پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها AGHB