فراگیری


فعالیت شرکت InterAktiv از ابتدا با انگیزهٔ تصور دنیایی قانونمند و بدون مانع بوده است که در آن همهٔ انسان‌ها مستقل از معلولیت، بیماری، جنسیت، مذهب، رنگ مو، اصالت و زبان این حق را دارند که عضوی حقیقی از این جامعه باشند یک زندگی خودمختار را ایجاد کنند. به دنبال این تصور ما به طور مستمر پروژه‌ها و فعالیت‌هایی را نیز آغاز و سازمان‌دهی می‌کنیم که بر ایجاد فضاهای رویارویی بین فرهنگی و بین مذهبی، پشتیبانی از برابری فرصت‌ها و غلبه بر همهٔ انواع موانع متمرکز هستند. ما در جامعه و سیاست متعهد به اجرای حقوق مشروح در قراردادهای مربوط به معلولین ملل متحد برای افراد دارای معلولیت در همهٔ زمینه‌های زندگی هستیم. فراگیری در عین حال برای ما هدف و همچنان مسیری تازه برای پیمودن به سوی جامعه‌ای است که برای همهٔ انسان‌ها سهیم بودن، هم‌رأیی و سازندگی مشترک را ممکن می‌سازد.

  دانش بیشتر، شراکت بیشتر، سلامتی بیشتر (MWTG)
مشاوره به پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها AGHB