مشاوره به پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها AGHB
دانش بیشتر، شراکت بیشتر، سلامتی بیشتر (MWTG)