مشاوره


شراکت اجتماعی و دسترسی به سیستم سلامتی، کمک، حمایت و آموزشی همچنین به منظور کمک به معلولین، برای افراد اهل کشورهای و فرهنگ‌های دیگر با موانع بسیاری همراه است، شرکت ثبت شدهٔ InterAktiv به غلبه بر این موانع کمک کرده و به افراد دارای معلولیت و دارای سابقهٔ مهاجرت و پناهندگی و بستگانشان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی‌های حساس فرهنگی و هم راستا با خانواده ارائه می‌کند. در گفت‌وگوهای شخصی، نیازهای فردی را به آگاهی رسانده، مسئولیت‌ها تعریف شده و مشاوره خواهان برای خدمات تخصصی مناسب راهنمایی می‌شوند. در صورت لزوم، امکان همراهی حامیان و مترجم نیز در ادارات، مؤسسات پزشکان و غیره فراهم می‌شود. ارائهٔ مشاورهٔ شرکت ثبت شدهٔ InterAktiv شامل اجرای منظم برنامه‌های اطلاع‌رسانی مربوط به موضوعات سلامتی، مراقبت، شراکت و آماده‌سازی مواد اطلاعاتی مناسب می‌شوند. همهٔ درخواست‌ها جدی گرفته و به‌صورت محرمانه رسیدگی می‌شوند. ما دریک تیم چند حرفه‌ای بین فرهنگی فعالیت می‌کنیم و به چندین زبان صحبت می‌کنیم مانند: آلمانی، ترکی، عربی، روسی، انگلیسی، فرانسوی.

  دانش بیشتر، شراکت بیشتر، سلامتی بیشتر (MWTG)
گروه بین فرهنگی برای خانوادهٔ پناهندگان بستگان دارای معلولیت