گروه بین فرهنگی برای خانوادهٔ پناهندگان بستگان دارای معلولیت
دانش بیشتر، شراکت بیشتر، سلامتی بیشتر (MWTG)