مشاوره به پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها AGHB
گروه بین فرهنگی برای خانوادهٔ پناهندگان بستگان دارای معلولیت