فراگیری مراقبت پلی به سمت نظام سلامت «Eine Brücke zum Gesundheitssystem
انش بیشتر، شراکت بیشتر، سلامتی بیشتر (MWTG)