مشاوره به پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها AGHB
گروه پشتیبانی