پلی به سمت نظام سلامت «Eine Brücke zum Gesundheitssystem
گروه بین فرهنگی برای خانوادهٔ پناهندگان بستگان دارای معلولیت SH