گروه بین فرهنگی برای خانوادهٔ پناهندگان بستگان دارای معلولیت

هر چهارم چهارشنبه در ماه* ساعت ۱۰ تا ۱۳

این گروه خودیار روی پناهندگان و بستگان با معلولیت یا بیماری مزمن تمرکز دارد. در گردهمایی‌ها، شرکت‌کنندگان به‌طور متقابل همدیگر را مشاوره، تقویت و حمایت می‌کنند. متخصصانی که در سخنرانی‌های ترجمهٔ هم‌زمان مثلاً دربارهٔ دسترسی به نظام کمک و سلامت آلمانی اطلاع‌رسانی می‌کنند یا در مورد برابری در شراکت توضیح می‌دهند، به‌طور مرتب دعوت می‌شوند. (در صورت لزوم مترجمین به کار گرفته می‌شوند). شرکت منظم در ملاقات گروهی برای شرکت‌کنندگان اجازهٔ برقراری تماس با افراد در موقعیت‌های قابل مقایسهٔ زندگی را فراهم می‌کند.

مهلت ۲۰۱۸

  • چهارشنبه ۲۷/۰۶/۲۰۱۸
  • چهارشنبه ۲۵/۰۷/۲۰۱۸
  • چهارشنبه ۲۹/۰۸/۲۰۱۸
  • چهارشنبه ۲۶/۰۹/۲۰۱۸
  • چهارشنبه ۲۸/۱۱/۲۰۱۸

گروه برای اعضای جدید همیشه باز است. در صورت داشت سؤال با کمال میل در خدمتیم. لطفاً با ما در تماس باشید!

Theresa Mair
Beratung Flucht + Behinderung

030 588 58 271
t.mair@interaktiv-berlin.de


Paul Esser
Beratung Flucht + Behinderung

030 588 58 271
p.esser@interaktiv-berlin.de

گروه بین فرهنگی برای خانوادهٔ پناهندگان بستگان دارای معلولیت SH


  گروه پشتیبانی
جسر إلى النظام الصحي/EINE BRÜCKE ZUM GESUNDHEITSSYSTEM